Uttalelse fra generalforsamling i Jernbane Nord AS 28.03.2023

Nord-Norgebanen kommer – er vi forberedt?

Her i nord venter vi nå på ikke bare én, men to Konseptvalgs-utredninger (KVU) om bedre og sikrere transportmuligheter i nord. Disse utredningene skal overleveres Samferdselsdepartementet i august i år.
Jernbane Nord AS (JBN) er glad for at vår nordligste landsdels behov for sikker samferdsel endelig har kommet skikkelig i fokus. Nord-Norge trenger skinnegående transport som kan få fisken raskt ut til markedene i Europa og resten av verden.
Innen 2040 vil trolig eksportinntektene av sjømat passere inn-tektene av olje og gass.
De utredningene som nå pågår fremskaffer viktige data, men er ikke et tilstrekkelig grunnlag for å starte bygging av Nord-Norgebanen. Først når det er fattet et forpliktende vedtak om konsekvensutredning (KU) kan vi forvente oppstart.
Når KVU-ene kommer, må Stortingets vedtak fra 20. april 2021 følges opp. Der heter det: «Stortinget ber regjeringa setje i gang arbeidet med å realisere Nord-Norgebana.»
Det er særlig viktig at Nord-Norgebanen kommer høyt oppe på prioriteringslisten i den reviderte Nasjonale Transportplanen (NTP), som legges fram for Stortinget våren 2024.
Her forventer JBN at våre nordnorske stortingsrepresentanter følger opp.
Mens vi venter på konsekvensutredningen (KU), er det viktig at kommuner i nord langs den planlagte Nord-Norgebanen, fra Fauske via Narvik til Tromsø og Harstad, tar tak i egen planlegging av person- og gods-terminaler. Likeså oppgradering av tilførselsveger og havneanlegg.
Det gjelder å være forberedt når den nasjonale stor satsingen kommer. Lokal innsats er viktig for å korte ned planleggingsfasen som trolig vil ta et par år.
Så derfor bør man komme i gang nå.